Home
 

REMMERSWAAL,  VAN REMMERSWAAL,  VAN REMMERSWAEL,  VAN REMMERSWAELE,  VAN REIMERSWAELE,  VAN REIMERSWALE,  VAN REYMERSWALE,  VAN REYMERSWAELE,  VAN ROEMERSWAELE,  VAN ROMMERSWAELE, VAN ROMERSWALE

 

 

HET KASTEEL VAN LODYCKE

Lodycke is een voormalige ambachtsheerlijkheid op het eiland Zuid-Beveland in Zeeland. Gelegen aan de Oosterschelde, tussen de plaatsen Reijmerswael en Couwerve, tegenover het eiland Tholen. De heerlijkheid was 708 gemeten en 60 roeden groot. Ten westen van het dorp, aan een kreek die de Vornoutzee werd genoemd, stond een groot en zwaar kasteel, bewoond door de edelen van Lodycke, de Heeren van Reymerwaele. Volgens de kroniek van Reijgersbergh zou het kasteel al in 1230 bekend zijn geweest als een "Slot van Plaijsanee".

In 1323 werd het kasteel bewoond door Gillis van Reymerswaele, die heer van Lodijke was. Op 10 juni 1365 droegen Boudewijn, Heer van Reymerswaele en Lodycke en zijn echtgenote Chatarina van Wulpen aan graaf Albrecht van Beieren op "alle die husing die staan in `t hof te Lodijke, mit den tore, den voorhove en den boomgaard en alles binnen de uiterste gracht van den hove voorzegt en met een gemet boomgaard dat geheeten is Berkenrijs en beslaat dertien gemeten lands, luttel min of meer". De echtelieden ontvingen de goederen van de graaf in leen terug met de bepaling dat het ambacht na hun dood aan zoon Klaes Kervinc zou komen en verder aan de naaste erven. Op 20 januari 1389 is het leenheer Klaes Kervinc van Reymerswaele vergund “gors en slyclant dat gelegen was voor het westeinde van Reijmerswael en Lodyc” te bedijken. Later kreeg hij toestemming om er Schout en Schepenen aan te stellen.

De ambachtsheerlijkheid voerde volgens de wapenkaart van Smallegange (1696) het wapen van het geslacht Kervinck van Reymerswaele. zie wapens – zegels en oude teksten

Kort voor zijn dood schreef  de waterbouwkundige Andreas Vierlingh (c. 1507-1579) het Tractaet van Dyckagie. Hierin gaf hij een technische verhandeling over het construeren van dijken in de zestiende eeuw. Maar ook kritiseerde hij de vele fouten die op waterstaatkundig gebied gemaakt werden. Vooral de dijkgraven moesten het hierbij ontgelden. Zo verweet hij de heer van Reymerswaele, Adriaan van Lodijcke, dat hij een dijkgat niet dichtte, waardoor een groot deel van het Land van Reijmerswael voorgoed overstroomde (info: Zeeuwsarchief). Het kasteel zowel als het hele ambacht is met de St.Felixvloed van 5 november 1530 door de zee overstroomd nadat een hevige noordwester storm de noordelijke dijk van Lodycke had weggeslagen. Deze doorbraak had wellicht in het begin nog gestopt kunnen worden toen het nog geen 2 ellen groot was. De toenmalige Heer van Lodycke, Adriaen van Reymerswaele, besloot echter de doorbraak voor hem te laten werken, zodat hij sneller en met minder kosten een haven kon krijgen. Al gauw vormde zich een gat van 30 ellen breed en 40 ellen diep, het Gat-van-Lodycke. 

“Het eens zoo heerlijke en vruchtbare land leverde nu in weinige uren het akeligste jammer tooneel op, hetwelk men zich kan voorstellen: schuren, meestoven, huizen en buitenverblijven werden weggeslagen. Granen, voertuigen, huisraad en vee zag men medegevoerd door den vloed, en duizenden menschen worstelden met wanhopige krachtsinspanning tegen den bijna onvermijdelijke dood. Sommige dorpen werden door den vreeselijk snellen was des waters zoo verrast, dat genoegzaam geene der bewoners zich redden konden, en allen gelijktijdig of tenminste kort na elkander, in hetzelfde graf verzwolgen werden. Op andere plaatsen zochten velen hun behoud op boomen, daken, torens en vliedbergen, terwijl de vlakten die zij bewoonden, als in eene zee herschapen werd, en, zonder hulp te kunnen toebrengen, waren de rampzaligen, die daar redding vonden, getuigen van de verwoesting hunner bezittingen en van den bange doodstrijd der met den baren kampenden”. 

 

Adriaan van Reymerswaele wist op tijd het kasteel Lodycke te verlaten en samen met zijn vrouw Johanna van Glymes vluchtte hij naar Bergen op Zoom. Vier jaar later, in 1534, is hij overleden en met zijn vrouw begraven in de Gertrudiskerk, waar nog een grafmonument van hen te vinden is. zie graven en bidprentjes Het ambacht Lodijcke is lang in bezit van het edele geslacht van Reymerswaele gebleven, hoewel het toen al niet veel meer voorstelde. Claes van Reymerswaele, heer van Lodycke, sterft in 1535. Zijn zoon Nicolaas, ook heer van Lodycke genoemd, sterft in 1564. Later waren het nog de geslachten van der Gracht, Baron van Vremde en van Le Sage, die aanspraak maakten op de verdronken landen zowel van Reijmerswael als van Lodycke, over een uitgestrektheid van 2552 gemeten en 160 roeden.

In het boek 'Middeleeuwse kastelen van Zeeland' van J.P.vandenBroecke, komen naast de beschrijving van het kasteel Lodycke ook 2 tekeningen voor van A.Schoenmaker (zie boven) uit het begin van de 18de eeuw, waarvan het vermoeden bestaat dat zij op fantasie berusten.   

 

Maaike Remmerswaal 2003

Als sportduiker bestaat de mogelijkheid de ruďne van het kasteel te bezoeken. Je moet wel een geoefende duiker zijn, want het ligt op een gevaarlijke plaats in de Oosterschelde. De toegangspaden in en rond het slot zijn in redelijke staat. De resten van de muren zijn ongeveer 4 meter hoog. Vis, flora en fauna zijn in ruime mate aanwezig.  

 

                

                                                                                                                                               Edward Goyvaerts 3 april 2005: Resten van een muur van het kasteel Lodycke

                                                                                                                                                                                                                                        

                     

Edward Goyvaerts 3 april 2005: Resten van een pad

 

 


Het verdronken land van Reijmerswael           

Kasteel Lodycke                                                      

Grafzerken, graven en bidprentjes       

Parenteel van Reymerswale    

Parenteel Remmerswaal 

Marinus van Reymerswaele             

Kwartierstaat

 Met dank aan, literatuur, links en vraagstukken                           

                  

03-07-2018


 

Email