Home

 

REMMERSWAAL,  VAN REMMERSWAAL,  VAN REMMERSWAEL,  VAN REMMERSWAELE,  VAN REIMERSWAELE,  VAN REIMERSWALE,  VAN REYMERSWALE,  VAN ReijmerswaelE,  VAN ROEMERSWAELE,  VAN ROMMERSWAELE, VAN ROMERSWALE

 

                                                                                                        

Het verdronken land van Reijmerswael

 

"Ick hebbe groote reden om te twijffelen, ofte ick my behoorde te onderwinden de beschrijvinge van een Stadt, die niet meer en is. Andere plaetsen verliesen manichmael ofte hare heerschappye, ofte haren ouden fleur ende welstandt, ofte hare eertijdts opgherechte ghebouwen, ende gestichten, ofte somtijdts oock yets van haer begrijp ende grootte; maer dese heeft oock verlooren de plaetse, daer sy ghestaen heeft, niet behouden hebbende als eenen ydelen name, ende droeve gheheuchenisse in de geschriften van die ghene, die haer ghedacht hebben. Zijnde voorwaer een afgrijselick exempel van het alles door breeckende ghewelt der wateren, ende ons lerende, dat oock Steden konnen sterven.

Nochtans is bij my, als voorghenomen hebbende te sijner plaetse en tijde op te halen het ghene eertijdts gheschiet, ende nu ghelijck als verstorven is, goet ghevonden de overleden Stadt van Rommerswale, gheleghen hebbende in Zuydt-Bevelandt, ende zijnde wel eertijdts gheweest de derde Stadt van den lande, dese beschrijvinghe te geven tot een eeuwich Graf-schrift, opdat met haer niet en vergae hare ghedachtenis".

Marcus Zuerius van Boxhorn, Cronyk van Zeeland 1644.

 

Gebruiksvoorwerpen uit de ondergelopen stad Reijmerswael, museum de Meestoof, St.Annaland.

Dit droevich verhael maendt my, om hier te voorschijn te brengen een net verhael, geschreven van een Inwoonder van Rommerswale, naerstich geweest zynde in het opteykenen van de herde slagen, t'hans dese Stadt overgekomen. Rommerswale (schrijft hij) is geinundeert anno 1551. Tweemaal den 14. Januari en den 15. februari. Doen stont het water 12 voet hooge in die Kerk, den meestendeel van den Dijk vloeyde wech, ende een geheele strate, met noch een polderken. Anno 1555. den tweeden ende derden dag van November, is dat voorsz. Polderken, wederom gedykt zynde, andermael ingeloopen, soo dat Reymerswal niet gehouden heeft, als het ronde van der Stadt. Wederom anno 1557. den 11. ende 12. January, is alsulken storm geweest, dat het meestendeel van de huysen, zoutketen, poorten, Stadthuys, ende Godtshuysen, gebroken ende omgevallen zijn. Anno 1558. den lesten Augusti, is te Reymerswale eenen grooten brant geweest, dat bynaest het vierde part, van de zoutketen ende zouthuysen, met al 't gene datter inne was, is verbrant.  Anno 1561 den 15. februay, ende anno 1563. den lesten September, zyn daer wederom watervloeden geweest, soo dat sy 't meeste deel van die voorgaende werken hebben verloren. Sy  hebben in die werken der Stadt te repareren, 34 jaar gecontinueert. Anno 1564, geven sy het Request over, waer op dat die van Remmerswale nihil kregen, dat gy haer selven souden helpen, alsoo sy best konden. Ergo, binnen den tyt van twaelf jaren is de Stadt Rommerswale ses mael ingeloopen, ende heeft een brandt gehadt.

M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland (eerste deel) 1696?

 

 

Kralenketting en schaal uit de ondergelopen stad, Restaurant Nolet/Het Reymerswale in Yrseke

 

" In de maand Juni des jaars 1776, begaf ik my met een Visschers Hengst-schuit van Tholen derwaards, en doorwandelde de Slikken, waar deze eertyds oude Stad gelegen was geweest, vond nog veel grondslagen van huizen, ook van Stads buiten muren en toorens, konde ook de plaats, waar de kerk had gestaan, onderscheiden, en hoe voor dezelve een kerkhof met bomen beplant was geweest, door veele uitsteekende wortelen, die zelfs nog de ordre aanwezen zoo als dezelve geplant waren; ook hier en daar konde men nog Straten onderkennen, en waar de haven eertyds was, zag men overblyfsels van ryshoofden en stompen van palen".

Jacobus Ermerins, secretaris van de stad Veere, 1788.

 

 

De ondergang van Lodycke

We schrijven 5 november 1530. Het is de dag van Sint Felix. Deze 5e wordt de dag van de "quade Sint Felix". Over de bedijkingen en heerlijkheden van Zeeland woedt een razende noordwester. Rond 9 uur 's morgens is het eb, maar de zee is niet verdwenen. Het water staat even hoog als 'bij 't gemeen hoogh water'.  In het land van Reijmerswael woont Adriaan van Reijmerswael, ridder van het Gulden Vlies en heer van Lodijcke. Zijn dorp ligt halverwege Yerseke en Reijmerswael. Het is een welvarend dorp, maar volgens opvattingen van de heer van Lodijcke ontbreekt er nog een haven. Hij spaart kosten nog moeite om de Staten van Zeeland en de Graaf van Holland zover te krijgen dat hij een haven mag graven. Steeds stuit hij op tegenstand vanwege de invloed van de steden Goes en Reimerswaal, die wel een haven hebben, maar bang zijn voor concurrentie. Op 5 november 1530 haast een dijklegger zich naar de bedreigde punten. Rond het middaguur slaan de golven over de dijk en begint de binnenkant van de zeewering af te kalven. Boeren reppen zich naar het kasteel van de heren om meer hulp te vragen. De zakkendragers van Reijmerswael staan gereed om het gat te dichten. Het loopt anders. Volgens dhr.Vierlingh antwoord de heer van Lodijcke hooghartig: "ik ben van mening dat de zee me zal geven wat Reijmerswael tot nu toe weigerde. De zee zal voor Lodijcke een haven graven". Die middag stroomt het losgebroken water de polders in. Pas laat die dag geeft heer Adriaan alsnog toestemming om een nooddijk aan te leggen. Het is te laat. Vierlingh: "het havenken schuurde zo dat de heer van Lodijcke al zijn schoon goed verloor en het land beoosten van Yerseke erbij. Het schuurt dagelijks nog zo hard dat het niet meer te herstellen is". Na meer dan 4 eeuwen heet het vaarwater er nog steeds "het Gat van Lodijcke". 

Meer over het kasteel Lodycke

 

De geschiedenis van de stad Reijmerswael

 opkomst, bloei en ondergang

 

 

 


Het verdronken land van Reijmerswael           

Kasteel Lodycke                                                      

Wapens, zegels, oorkondes, een wandkleed en een getijdenboek onder constructie

Grafzerken, graven en bidprentjes      

 Archief van de Fam. van Reymerswale onder constructie         

Parenteel van Reymerswale    

Parenteel Remmerswaal 

Marinus van Reymerswaele             

Kwartierstaat

 Met dank aan, literatuur, links en vraagstukken                           

                   

03-07-2018


 

Email